יום שישי, 12 בנובמבר 2010

קריאת קוד של דף או קובץ כלשהו באינטרנט, וכתיבה של קובץ במחשב

קריאת קוד של דף או קובץ כלשהו באינטרנט:
string ReadUrlCode(string url)
{
HttpWebRequest req =   (HttpWebRequest)WebRequest.Create(url);
HttpWebResponse res =   (HttpWebResponse)req.GetResponse();
StreamReader sr =   new StreamReader(res.GetResponseStream());
string str = sr.ReadToEnd();
res.Close();
sr.Close();
return str;
}
ע"י StreamReader מבצעים גם קריאה של קובץ מהמחשב המקומי.

כתיבת תוכן של תיבת טקסט אל תוך קובץ והרצה של הקובץ:
void WriteToFile(string filepath) { StreamWriter sw = new StreamWriter(filepath); try {   sw.Write(richTextBox1.Text); } catch { } finally { sw.Close(); } //running the file System.Diagnostics.Process.Start(filepath); }

יום חמישי, 4 בנובמבר 2010

הורדת קבצים (Download) ע"י VB script

VB script
לבקשתו של אבא שלי, כתבתי סקריפט להורדת קבצים מאתר שירים - 'פיוט'.
צבעתי באדום את החלקים שאפשר לשנות, בכחול את שם המשתנים.
את הסקריפט יש למקם בקובץ עם סיומת vbs , וניתן להריץ אותו מיד.


DIR = "C:\הורדות\"
DestFolder = inputBox("הכנס את מיקום לשמירה","-Title-" , DIR)
songNumber = inputBox("הכנס את מספר השיר")
songName = inputBox("הכנס שם לשיר")
URL = "http://media.snunit.k12.il/piut/GoodQuality/" + songNumber + ".piyut"
ImageFile = songName + ".mp3"

If songNumber > 0 Then

Set xml = CreateObject("Microsoft.XMLHTTP")
xml.Open "GET", URL, False
xml.Send

set oStream = createobject("Adodb.Stream")
Const adTypeBinary = 1
Const adSaveCreateOverWrite = 2
Const adSaveCreateNotExist = 1 

oStream.type = adTypeBinary
oStream.open
oStream.write xml.responseBody

' Do not overwrite an existing file
oStream.savetofile DestFolder & ImageFile, adSaveCreateNotExist

' Use this form to overwrite a file if it already exists
' oStream.savetofile DestFolder & ImageFile, adSaveCreateOverWrite

oStream.close

set oStream = nothing
Set xml = Nothing
'MsgBox DestFolder + songName + ".mp3", 64 ,"הורדת שיר הסתיימה"

returnValue = MsgBox (" הורדת השיר " & Vbcrlf & songName + ".mp3" & Vbcrlf & "הסתיימה לספרייה " & Vbcrlf & DestFolder & Vbcrlf & Vbcrlf & "?האם תרצה לפתוח את תיקייה", 4 ,"שאלה")
If returnValue = 6 Then
Set Sh = CreateObject("WSCript.Shell")
Sh.Run DIR
End If
End If