יום שני, 28 בנובמבר 2022

WPF - בחירת עמודות מטופס חיצוני - Column Chooser

בשביל שימוש בפקדים של telerik צריך להוסיף ref לקבצים:

Telerik.Windows.Controls
Telerik.Windows.Controls.GridView
Telerik.Windows.Controls.Input
Telerik.Windows.Data

  https://www.telerik.com/blogs/how-to-column-chooser-for-radgridview-for-silverlight-and-wpf

MainWindow.xaml

MainWindowxaml.cs

dummy class

VisisbilityToBoolConverter

ColumnChooser xaml page

ColumnChooser xaml.cs page