יום שני, 8 באוקטובר 2018

איך לדחוף dll לתוך קובץ exe


1. במאפיינים של קובץ ה-dll שנוסף בתור reference, יש לשנות את Copy Local=False
2. את אותו קובץ שהוספנו בתור reference יש לגרור אל תוך הפרויקט ב-solution explorer
3. יש לשנות את המאפיין של קובץ זה: Build Action=Embedded
4. יש להעתיק את הקוד הבא למקום שלפני Application.Run בתוך הקוד של exe:

static class Program
{
   /// <summary>
   /// The main entry point for the application.
   /// </summary>
   [STAThread]
        static void Main()
        {
            Application.EnableVisualStyles();
            Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false);
            AppDomain.CurrentDomain.AssemblyResolve += CurrentDomain_AssemblyResolve;
            Application.Run(new Form1());
        }

   private static Assembly CurrentDomain_AssemblyResolve(object sender, ResolveEventArgs args)
   {
            string dllName = args.Name.Contains(',') 
                ? args.Name.Substring(0, args.Name.IndexOf(',')) 
                : args.Name.Replace(".dll", "");
            dllName = dllName.Replace(".", "_");
            if (dllName.EndsWith("_resources"))
                return null;

            using (var stream = Assembly.GetExecutingAssembly()
                .GetManifestResourceStream(GetCurrentNamespace() + "." + dllName + ".dll"))
            {
                byte[] assemblyData = new byte[stream.Length];
                stream.Read(assemblyData, 0, assemblyData.Length);
                return Assembly.Load(assemblyData);
            }
   }

   [System.Runtime.CompilerServices.MethodImpl(MethodImplOptions.NoInlining)]
   public static string GetCurrentNamespace()
   {
            return 
    System.Reflection.Assembly.GetCallingAssembly().EntryPoint.DeclaringType.Namespace;
    }
 }