יום חמישי, 22 בנובמבר 2018

כתיבה וטעינה של קבצי XML - שפת c#

כתיבה וטעינה של קבצי XML בשפת c#
ניתן לכתוב/לקרוא XML לכל סוג של מחלקה/אובייקט, גם אם יהיה זה אובייקט בסיסי (לדוגמה string) או מחלקה שנוצרה על-ידי המשתמש:

public class SnirXmlHandler
{
   /// <summary>save xml</summary>
   public static void Save<T>(T t, string filename)
   {
      try 
      {
         XmlSerializer serializer = new XmlSerializer(typeof(T));
         using (TextWriter textWriter = new StreamWriter(filename)) 
         {
            serializer.Serialize(textWriter, t);
            textWriter.Close();
         }
      }
      catch (Exception ex) { throw; }
   }

   /// <summary>load xml file</summary>
   public static T Load<T>(string filename)
   {
      T t;
      try 
      {
         XmlSerializer deserializer = new XmlSerializer(typeof(T));
         using (TextReader textReader = new StreamReader(filename)) 
         {
            t = (T)deserializer.Deserialize(textReader);
            textReader.Close();
         }
      }
      catch (Exception ex) { throw; }
      return t;
   }
}

שימוש לדוגמה:
public class MyClass
{
  public string Name { get; set; }
  public int[] Age { get; set; }
  public MyClass2 Mc2 { get; set; }
}

public class MyClass2
{
  public int[] Num { get; set; }
}

class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    MyClass myclass = new MyClass()
    {
      Name = "snir",
      Age = new int[] { 1, 2, },
      Mc2 = new MyClass2 
      {
        Num = new int[] { 10, 45 }
      }
    };
    SnirXmlHandler.Save(myclass, "snir.xml");
    MyClass mc = SnirXmlHandler.Load("snir.xml");
  }
}קובץ XML תוצאה:
<myclass xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <age> <name>snir</name> <age> <int>1</int> <int>2</int> </age> <mc2> <num> <int>10</int> <int>45</int> </num> </mc2> </myclass>

קונטרול webbrowser לגרסת Internet Explorer הכי גבוהה

כיצד להשתמש בקונטרול C# webbrowser שישתמש בגרסת internet explorer גבוהה (ולא גרסה 7 - ברירת מחדל)

1. יש לגשת לתיקיה זו ברגיסטרי
ולשנות/להוסיף מפתח זה עבור כל תוכנה רצויה
>HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_BROWSER_EMULATION

לערכים הבאים עבור גרסאות ie (בהתאמה לי המספר)
 • 7000 , 8888, 9000, 10000, 11000 (standards-based !DOCTYPE directives)
 • 8888, 9999, 10001, 11001 (regardless of the !DOCTYPE directive)

2. לאחר מכן, צריך להגדיר את internet explorer 11, לפי התמונות להלן:
(אפשרות זו אינה קיימת ב-internet explorer edge)
תרגום לעברית: הגדרות של תצוגת תאימות


יש אפשרות לעשות שהתוכנה תרשום את עצמה ברגיסטרי עבור שימוש בגרסה IE גבוהה יותר:
/// <summary>
/// Set IE Version to registry.
/// Options: 8888, 9999, 10001, 11001 (regardless of the !DOCTYPE directive) 
/// 7000, 8000, 9000, 10000, 11000 (standards-based !DOCTYPE directives)
/// </summary>
private void SetIeVersionInRegistery(string version)
{
   try
   {
      string key_str = @"Software\Microsoft\Internet Explorer\
                                      Main\FeatureControl
                                      \FEATURE_BROWSER_EMULATION";
      string exe_name = System.AppDomain.CurrentDomain.FriendlyName;

      RegistryKey myKey = Registry.CurrentUser.OpenSubKey(key_str, true);

      using (RegistryKey key = myKey.OpenSubKey(key_str, true))
      {
         if (myKey != null)
         {
            myKey.SetValue(exe_name, version, RegistryValueKind.DWord);
         }
      }
   }
   catch (Exception ex)
   {
      throw ex;
   }
}

יום שני, 8 באוקטובר 2018

איך לדחוף dll לתוך קובץ exe


1. במאפיינים של קובץ ה-dll שנוסף בתור reference, יש לשנות את Copy Local=False
2. את אותו קובץ שהוספנו בתור reference יש לגרור אל תוך הפרויקט ב-solution explorer
3. יש לשנות את המאפיין של קובץ זה: Build Action=Embedded
4. יש להעתיק את הקוד הבא למקום שלפני Application.Run בתוך הקוד של exe:

static class Program
{
   /// <summary>
   /// The main entry point for the application.
   /// </summary>
   [STAThread]
        static void Main()
        {
            Application.EnableVisualStyles();
            Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false);
            AppDomain.CurrentDomain.AssemblyResolve += CurrentDomain_AssemblyResolve;
            Application.Run(new Form1());
        }

   private static Assembly CurrentDomain_AssemblyResolve(object sender, ResolveEventArgs args)
   {
            string dllName = args.Name.Contains(',') 
                ? args.Name.Substring(0, args.Name.IndexOf(',')) 
                : args.Name.Replace(".dll", "");
            dllName = dllName.Replace(".", "_");
            if (dllName.EndsWith("_resources"))
                return null;

            using (var stream = Assembly.GetExecutingAssembly()
                .GetManifestResourceStream(GetCurrentNamespace() + "." + dllName + ".dll"))
            {
                byte[] assemblyData = new byte[stream.Length];
                stream.Read(assemblyData, 0, assemblyData.Length);
                return Assembly.Load(assemblyData);
            }
   }

   [System.Runtime.CompilerServices.MethodImpl(MethodImplOptions.NoInlining)]
   public static string GetCurrentNamespace()
   {
            return 
    System.Reflection.Assembly.GetCallingAssembly().EntryPoint.DeclaringType.Namespace;
    }
 }

יום שישי, 20 באפריל 2018

שפת בסיס נתונים

יצרתי אתר אינטרנט וניסיתי להזין נתונים בעברית - אבל הכל נקלט כג'יבריש.
לאחר מעט שוטטיות באינטרנט התברר לי שהקולז'ן של בסיס הנתונים שלי הוא:
SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS

כלומר לטינית.
כדי לשנות אותו עשיתי:

USE master;  
ALTER DATABASE elgabsiDb
COLLATE Hebrew_CI_AS;  


כדי לבדוק מה הקולזן של בסיס הנתונים:
Select name,collation_name From sys.databases
התוצאה:להלן מעט אתרים עם הפרטים, עד שאספיק לשבת ולכתוב הכל בצורה מסודרת: