יום שני, 31 באוקטובר 2016

הצג את כל כתובות IP ברשת הפנימית

כיצד להציג את כתובות כל המחשבים המחוברים לרשת הפנימית
1. יש לשמור את הקוד המופיע למטה בקובץ show-ip.bat
2. יש להפעיל את דוס (תפריט התחל > הפעלה > CMD) ולהריץ את הקובץ הזה.


@echo off
echo Snir Show Ip Address
echo ---
echo This file shows a list of all computers that are 
echo connected to the local network, 
echo the same like 'net view' does,
echo but this shows thier IP Address as well
echo .
echo -------------- Press any key to continue... --------------

pause > nul

setlocal EnableDelayedExpansion
set "xNext="
set "xComputer="
for /f %%A in ('net view /all') do (
  set "xComputer=%%~A"
  if "!xComputer:~0,2!"=="\\" for /f "tokens=2,* delims=. " %%X in ('nslookup %%A') do (
    if "!xNext!"=="1" (
      echo.!xComputer! = %%X.%%Y
      set "xNext=0"
    )
    if "!xComputer:~2!"=="%%~X" set "xNext=1"
  )
)
endlocal
pause

עריכת קבצים מתוך DOS בפנקס הרשימות של ווינדוס

שימוש:
כאשר הנך משתמש ב-DOS וברצונך לערוך קובץ,
בעזרת סקריפט זה תוכל להשתמש ב-notepad של ווינדוס, במקום בעורך הישן של DOS.

יש לשמור את הסקריפט הזה בקובץ edit.vbs בכל ספריה שכלולה במשתנה PATH של ווינדוס,
כלומר ספריה שנגישה מכל מקום אחר בספריית הקבצים של המחשב.

' This script must be placed in a PATH folder
' (which has access from everywhere in the computer file system).
' The use of this script: 
'   When you use 'dos' and want to edit a file
'   but with 'notepad' instead of the old dos editor
' ------

Set oShell = CreateObject ("Wscript.Shell")
Dim strArgs
strArgs = "notepad " + Wscript.Arguments.Item(0)
oShell.Run strArgs ', 0, true