יום חמישי, 15 באוקטובר 2015

הצגת כל שמות המחשבים ברשת+כתובת IP

1. צרו קובץ בספריה הראשית של כונן C בשם snir.bat
ניתן לעשות זאת ע"י לחיצה על התחל>הפעלה (או רק לחיצה על המקשים ctrl+r)
ושם לכתוב
notepad c:\snir.bat

ניתן להכנס לספריה הראשית של כונן C ע"י פתיחה של התחל>הפעלה, כתיבת והפעלת
C:

2. בחלון של פנקס הרשימות שנפתח הדביקו את הטקסט הבא:

@echo off
echo Snir Show Ip Address
echo ---
echo This file shows a list of all computers that are 
echo connected to the local network, 
echo the same like 'net view' does,
echo but this shows thier IP Address as well
echo .
echo -------------- Press any key to continue... --------------
pause > nul
setlocal EnableDelayedExpansion
set "xNext="
set "xComputer="
for /f %%A in ('net view /all') do (
  set "xComputer=%%~A"
  if "!xComputer:~0,2!"=="\\" for /f "tokens=2,* delims=. " %%X in ('nslookup %%A') do (
    if "!xNext!"=="1" (
      echo.!xComputer! = %%X.%%Y
      set "xNext=0"
    )
    if "!xComputer:~2!"=="%%~X" set "xNext=1"
  )
)
endlocal
pause

בשביל להציג את הרשימה הפעילו את הפקודה
cmd /c c:\snir.bat

יום שלישי, 4 באוגוסט 2015

תמונה שהיא בעצם קובץ ZIP

ומכילה בתוכה קבצים נוספים

בשביל ליצור קובץ תמונה תקני שיתפקד כקובץ zip בשינוי סיומת הקובץ, יש לנקוט צעדים הבאים:
1. מקם את שני הקבצים , למשל - pic.jpg , elgabsi.zip - באותה תיקיה.

2. הכנס לתיקייה באמצעות cmd והקלד את הפקודה:
            copy /b pic.jpg + elgabsi.zip snir.jpg
    כאשר
snir.jpg יהיה הקובץ הסופי שיכיל את שני הקבצים - המכווץ והתמונה - יחד .
    b/    הוא קיצור ל "בינארי" .
   סדר רישום הקבצים חשוב.

3. כעת נוצר הקובץ הסופי - snir.jpg
    שנה את סיומת הקובץ ל-zip ע"מ להשתמש בו במתכונת האחרת.
    אפשר גם ליצור קובץ סופי בפורמט zip,
    וניתן להשתמש באותה שיטה גם לסוגי קבצים אחרים (png, וכו')

יום שלישי, 5 במאי 2015

תאריך עברי בשפת C#

תאריך עברי בשפת c#
הקוד לקוח מכאן:

קוד:
public static string GetHebrewJewishDateString(DateTime anyDate, bool addDayOfWeek)
{
//http://csharpprogramming.blogspot.co.il/2005/03/c-hebrew-date.html
System.Text.StringBuilder hebrewFormatedString = new System.Text.StringBuilder();

// Create the hebrew culture to use hebrew (Jewish) calendar 
CultureInfo jewishCulture = CultureInfo.CreateSpecificCulture("he-IL");
jewishCulture.DateTimeFormat.Calendar = new HebrewCalendar();

#region Format the date into a Jewish format

if (addDayOfWeek)
{
// Day of the week in the format " " 
hebrewFormatedString.Append(anyDate.ToString("dddd", jewishCulture) + " ");
}

// Day of the month in the format "'" 
hebrewFormatedString.Append(anyDate.ToString("dd", jewishCulture) + " ");

// Month and year in the format " " 
hebrewFormatedString.Append("" + anyDate.ToString("y", jewishCulture));

#endregion

return hebrewFormatedString.ToString();
}