יום רביעי, 29 באוקטובר 2014

javascript: לחיצה על DIV בשביל להריץ פקודה בצד שרת - C#

כדי להריץ פקודה מצד השרת (server-side) באמצעות לחיצה על DIV
נציג דוגמה של יציאה מהאתר ומחיקת Cookies כך שלא נהיה עוד רשומים אליו כמחוברים:
aspx code:
<body>
   <form id="form1" runat="server">
      <div>
         ...
         <divonclick="logout_js()">
               Click Logout & Run ServerSide Code
         </div>

         <%-- btn in a hidden DIV: --%>
         <div style="display: none;">
               <asp:Button Text="LogOut" ID="bLogOut" runat="server"
                        OnClick="bLogOut_Click" />
          </div>
          ..........

Javascript Code:
<script>
      function logout_js() {
            var button = document.getElementById('bLogOut');
            button.click();
      }
</script>


C# Code:
protected void bLogOut_Click(object sender, EventArgs e)
{
Response.Cookies["LoggedUserName"].Expires = DateTime.Now.AddDays(-1);
Response.Redirect("Login.aspx");
}

יום חמישי, 23 באוקטובר 2014

C# אינטרנט - קישור מתוך iframe לעמוד אחר

ASP-C#
כאשר יש iframe ורוצים שלחיצה עליו תפנה את הקישור לכל העמוד ולא רק ל-iframe
יש להשתמש ב:
Page.ClientScript.RegisterClientScriptBlock(GetType(), "Redirect", "window.parent.location='Login.aspx';", true);


מקור:
http://codeverge.com/asp.net.web-forms/redirect-parent-page-from-within-iframe/426044