יום חמישי, 15 באוקטובר 2015

הצגת כל שמות המחשבים ברשת+כתובת IP

1. צרו קובץ בספריה הראשית של כונן C בשם snir.bat
ניתן לעשות זאת ע"י לחיצה על התחל>הפעלה (או רק לחיצה על המקשים ctrl+r)
ושם לכתוב
notepad c:\snir.bat

ניתן להכנס לספריה הראשית של כונן C ע"י פתיחה של התחל>הפעלה, כתיבת והפעלת
C:

2. בחלון של פנקס הרשימות שנפתח הדביקו את הטקסט הבא:

@echo off
echo Snir Show Ip Address
echo ---
echo This file shows a list of all computers that are 
echo connected to the local network, 
echo the same like 'net view' does,
echo but this shows thier IP Address as well
echo .
echo -------------- Press any key to continue... --------------
pause > nul
setlocal EnableDelayedExpansion
set "xNext="
set "xComputer="
for /f %%A in ('net view /all') do (
  set "xComputer=%%~A"
  if "!xComputer:~0,2!"=="\\" for /f "tokens=2,* delims=. " %%X in ('nslookup %%A') do (
    if "!xNext!"=="1" (
      echo.!xComputer! = %%X.%%Y
      set "xNext=0"
    )
    if "!xComputer:~2!"=="%%~X" set "xNext=1"
  )
)
endlocal
pause

בשביל להציג את הרשימה הפעילו את הפקודה
cmd /c c:\snir.bat