יום שני, 20 בנובמבר 2017

כיצד לתקשר בין צד c# אל צד js בתוך WebBrowser ולהיפך

פרויקט דוגמה להורדה

יש להוסיף בראש הדף (לפני המחלקה הראשונה) את הקוד הבא:
[PermissionSet(SecurityAction.Demand, Name = "FullTrust")]
[ComVisible(true)]
//[ComVisibleAttribute(true)]
public partial class Form1 : Form {   ... }

בחלק Load של הדף יש להגדיר את WebBrowser ולצורך הדוגמה נכתוב בתוכו את ה-html:
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
 // 4. Set the ObjectForScripting property in the 
   // form's constructor or a Load event handler.
   // The following code uses the form class 
   // itself for the scripting object.
   // Component Object Model (COM) must be able 
   // to access the scripting object.
   // Use [ComVisible(true)] in order to make your 
   //form visible to COM 
   // (add the ComVisibleAttribute attribute to your form class).
 webBrowser1.ObjectForScripting = this;
webBrowser1.DocumentText =
 @"<html><head>
 <script>
 // the js function to call from the c# side:
  function myFoo(arg) { alert(arg); }   </script>   </head><body>
 send code to c# side: <br/>
  <input type='text' id='snir' value='snir send to c#'></input>
 <button onclick='window.external.Test(document.getElementById('snir').value)'>
 call client C# code from javscript code</button>
 </body>
 </html>";
}


נגדיר מתודה שתקבל את המיד מצד js:
// get message from the webpage's js
[ComVisible(true)]
public void Test(string arg)
{
 MessageBox.Show(argt, "C# side");
}

נגדיר מתודה שתשלח מידע אל צד js:
private void SendToWebpage()
{
 webBrowser1.Document.InvokeScript(
  "myFoo",
  new String[] { textBox1.Text }
 );
}